Privacy verklaring

Bowlingvereniging Heerhugowaard


BVHHW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor onze leden,
vrijwilligers, sponsoren en leveranciers. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en beeldmateriaal.


Privacy policy m.b.t. persoonsgegevens
Opgesteld d.d. 23 mei 2018.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. BVHHW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt;
 • Deze doelen en type persoonsgegevens, zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor andere dan
  genoemde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren;
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap of de
  overeenkomst die wij met u hebben en daarna alleen in de financiële administratie voor
  maximaal 7 jaar


Doelstelling persoonsgegevens inschrijfformulier:

 1. De persoonsgegevens worden gebruikt om uw lidmaatschap bij onze vereniging te noteren;
 2. Deze gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij de NBF m.b.t. uw reglementaire
  deelname aan wedstrijden/competities;
 3. Deze gegevens worden gebruikt om de door u verschuldigde contributie te kunnen innen;
 4. Deze gegevens worden gebruikt door de vereniging om u te informeren over activiteiten
  van de vereniging.


Type persoonsgegevens inschrijfformulier:
Roep/voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Telefoon, Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, IBAN, Ouder/Contactpersoon, verzorger(s).

 

Doelstellingen persoonsgegevens sponsoren:

 1. De persoonsgegevens worden gebruikt om u als sponsor van onze vereniging te noteren;
 2. Deze gegevens worden gebruikt om u als sponsor kenbaar te maken bij onze leden en ons
  publiek;
 3. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst met u op te stellen en om u een
  factuur voor sponsoring toe te sturen;
 4. Deze gegevens worden gebruikt door de vereniging om u te informeren over activiteiten
  van de vereniging.


Type persoonsgegevens sponsoren:
Bedrijfsnaam, Logo, Voornaam en Achternaam contactpersoon, Bedrijfsadres, Postcode, Plaats,
Telefoon, E-mailadres.


Doelstellingen persoonsgegevens leveranciers:

 • De persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden;
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie over de opdracht;
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoering geven aan of het uitgeven
  van een opdracht.


Type persoonsgegevens leveranciers:
Bedrijfsnaam, Voornaam en Achternaam contactpersoon, Bedrijfsadres, Postcode, Plaats, Telefoon,
E-mailadres, IBAN.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BVHHW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.
 • De door ons gebruikte computers/smartphones zijn beveiligd met een inlognaam en/of
  wachtwoord;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


Rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten of vragen?
Als BVHHW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een
klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via;< info@BVHHW.nl>. Komen wij er samen
met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.


Privacy policy m.b.t. beeldmateriaal en namen op de website
Opgesteld op 23 mei 2018.
Beeldmateriaal en/of namen van leden kunnen te zien zijn vanaf de datum 14 september 1976.

 

Gebruik van beeldmateriaal en namen op de website:

 1. Leden en/of ouders/verzorgers van leden worden op de hoogte gesteld van het bestaan
  van de website en dit protocol bij inschrijving.
 2. Op de website worden mogelijk zowel de voor- als achternaam (familienaam) van leden
  gebruikt.
 3. Op de website (en/of op een hieraan gelinkt album) wordt regelmatig beeldmateriaal
  van activiteiten geplaatst. Hierop zullen mogelijk ook individuele personen te zien zijn.
 4. Leden en/of ouders/verzorgers van leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van
  beeldmateriaal en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dan wel hun
  kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur (info@BVHHW.nl).
  Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het
  plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.


Doelstelling website:

 1. Met onze website willen we informatie verstrekken over BVHHW aan leden en
  hun ouders/verzorgers en externe contacten, maar ook aan iedere belangstellende die
  daar op internet naar op zoek zijn. Deze informatie bestaat uit beschrijving van BVHHW en
  haar activiteiten. We richten ons hierbij zowel op degenen die lid zijn van BVHHW, als op
  hen wiens belangstelling voor BVHHW hierdoor gewekt zou kunnen worden.
 2. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen waarbij
  BVHHW op enige wijze is betrokken.
 3. Met onze website bieden wij onze leden en andere belangstellenden de mogelijkheid om de
  vanuit de hele wereld (via het internet) BVHHW te volgen en op de hoogte te blijven van
  nieuwtjes, activiteiten e.d.


Verantwoording:

 1. De officiële informatie op deze website is opgesteld of goedgekeurd door het bestuur.
  De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de website ligt ook bij het bestuur van BVHHW.
 2. Aanvullende informatie en foto’s worden door het bestuur of door een aangewezen persoon
  geplaatst n.a.v. activiteiten m.b.t. de vereniging.
 3. De website is gebouwd en wordt op technisch gebied onderhouden door de aangewezen
  persoon (webmaster). Hij/zij heeft regelmatig contact met het bestuur.
 4. De verschillende afdelingen binnen de vereniging leveren hun eigen inhoud aan t.b.v. de
  website. Informatie geplaatst/aangeleverd door de verschillende afdelingen van onze
  vereniging valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling.
 5. Via de website en de e-mail worden leden en andere belangstellenden op de hoogte
  gebracht van de laatste vernieuwingen, die de website heeft ondergaan.